Ekonomist

Nastavni  plan za obrazovni profil – ekonomist  (060 604)

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA,  TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Opis poslova
EKONOMISTI istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge. Oni proučavaju troškove i učinke proizvodnje, rhtmodjele i potrošnje roba i usluga. Svoje spoznaje temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. U svojim se istraživanjima usmjeruju na različite ekonomske probleme i pojave, kao sto su troškovi energije, inflacija, porezi, cijene, zaposlenost. Na temelju podataka privredne statistike i ekonomske teorije, ekonomisti analiziraju međuzavisnost ekonomskih pojava i procesa. Objašnjavaju i predviđaju njihovo djelovanje na ciktavu privredu rastom prosječnog nacionalnog dohotka, analizom dijela populacije koji ne može naći posao i stopom rasta cijena.

Većina se ekonomista bavi praktičnom primjenom ekonomskih spoznaja. Oni savjetuju poduzeća, banke, osiguravajuća društva, investicijske fondove, sindikate, vladine organizacije. Budući da se razvoj ekonomskih pojava želi uputiti u poželjnom smjeru, ekonomisti moraju imati jasno definirane ekonomske ciljeve. Zato se neki bave kreiranjem i primjenom ekonomske politike na određenom području djelovanja, kao sto su npr. područje financija, rada, poljoprivrede, trgovine, prometa, energije, zdravstva. Ovisno o području kojim se bave, ekonomisti primjenjuju različite metode. Na primjer, u provođenju istraživanja mogu se služiti metodom anketnog istraživanja, a u ekonomskim predviđanjima ekonometrijskim modeliranjem. Pripremanje izvještaja važan je dio njihova posla, koji uključuje izradbu tablica i grafičkih prikaza te opisivanje i objašnjenje prikazanih podataka.

Radni uvjeti

Ekonomisti zaposleni u vladinim organizacijama, bankama i poduzećima imaju uobičajeno uredsko radno vrijeme. Svoje poslove (pisanje izvještaja, obradbu statističkih podataka) obavljaju samostalno, ali vrlo cesto i kao dio tima. Cesto rade u uvjetima ograničenih vremenskih rokova, pa je moguć i prekovremeni rad. Njihov svakodnevni rad može se prekinuti posebnim zahtjevima za određenim podacima, pismima, sastancima ili konferencijama. Cesta su putovanja zbog prikupljanja podataka i sudjelovanja na skupovima.
Poželjne osobine:
Kao istraživači složenih društvenih pojava, ekonomisti bi trebali biti kreativni i intelektualno radoznali. No istodobno oni moraju imati smisla za objektivnu i sustavnu analizu, osobito za precizan rad s brojkama, jer znatan dio vremena provode obrađujući podatke. Strpljivost i upornost nužne su karakteristike, jer analize mogu biti složene i dugotrajne. Rezultate svojeg rada trebaju znati prikazati jasno i jednostavno, usmeno i pismeno. Budući da cesto rade u timu, potrebna im je vještina sporazumijevanja i smisao za suradnju.

Osposobljavanje

Po završetku četverogodišnjeg školovanja i stjecanjem zvanja ekonomiste, imaju mogućnost da nastave školovanje na stručnim školama i fakultetima ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poduzećima…), a poslovi na kojima ekonomist može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, financija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Na radnim mjestima na kojima se zapošljavaju ekonomisti, većina poslova se obavlja na računalima, za sto se osposobljavaju kroz program koji je predviđena nastavnim planom i programom. Isto tako nastavnim programom za obrazovni profil ekonomist predviđeni su predmeti kojima se stječu neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta poduzeća.

Nastavni plan:
Ekonomist