Upravni refernt

060304  UPRAVNI REFERENT

 1. OPIS ZANIMANJA

Upravni su referenti uredski službenici koji rade na pripremi, prikupljanju, sređivanju, izdavanju, evidentiranju, otpremanju izdanih i primljenih spisa i dokumenata te tehničkoj kontroli i obradi podataka prema metodološkim i drugim uputama. Poslovi upravnog referenta obuhvaćaju osobito: obavljanje radnji u upravnom postupku do donošenja rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti, vođenje propisanih očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama te provođenje izvršenja. Posao je upravnih referenata u većini slučajeva kombinacija komunikacije s ljudima i obradbe dokumenata. Oni razgovaraju sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente. Prema podacima u predočenoj dokumentaciji pripremaju tražene dokumente. Pri tomu ispisuju propisane obrasce i tiskanice. O primljenim i izdanim dokumentima vode urednu evidenciju. Dokumente pripremaju na temelju postojeće dokumentacije u stručnim službama u kojima rade i dokumentacije koju im stranke daju na uvid. U radu komuniciraju sa strankama i ostalim službenicima u uredu. Prema potrebi, kontaktiraju s raznim ustanovama i poduzećima, npr. s bankama i poštom.

2. TEHNICKI PODACI

 2.1. Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i zadatke)

Upravni referent obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja kao i donošenje rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti, vođenje propisanog očevidnika i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se vode službeni očevidnici, izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama

2.2. Karakteristični poslovi, radni zadaci, radne operacije koje u procesu rada obavlja

 Upravni referenti rade u općim i stručnim službama organa uprave, u pisarnicama,matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, uredima socijalne skrbi, osiguravajućim društvima, u uredima MUP-a, u uredima za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa te u privatnim poduzećima. U navedenim službama posao upravnih referenata usmjeren je i ograničen na one sadržaje koji su vezani za djelokrug rada i nadležnosti određene ustanove. Upravni referenti služe se u radu stručnim časopisima, biltenima i časopisima s propisima. Rade na osobnom računalu, pisaćem stroju gdje je još u uporabi i svim ostalim sredstvima i pomagalima uredskog poslovanja i komuniciranja.

Radne operacije:

– prijem i razvrstavanje spisa

– otprema spisa

– izrada nacrta upravnih odluka (zaključaka i rješenja)

– formiranje javnobilježničkih spisa

– vođenje upravnih i neupravnih evidencija (upisnika predmeta, urudžbenog zapisnika)

– vođenje osobnih dosjea u javnim ustanovama